POLITYKA PRYWATNOŚCI
STOSOWANA PRZEZ BORA POLAND SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W RADOMSKU

 

 

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności stosowana jest przez spółkę Bora Poland sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku (dalej jako: „Administrator” lub „my”), będącą także operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.bora-poland.eu (dalej jako: „Serwis”).
1.2. W związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do udostępniania Państwu treści Serwisu, odpowiedzi na Państwa zapytania adresowane z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych w Serwisie, a także dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w ramach Serwisu – na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.
1.3. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje także zasady przetwarzania Państwa Danych Osobowych w sytuacji, gdy są Państwo naszym dostawcą, usługodawcą lub klientem (tj. stroną umowy dostawy, sprzedaży lub innej umowy), klientem podmiotu, dla którego jesteśmy podwykonawcą bądź przedstawicielami lub osobami do kontaktu ze strony takich podmiotów, w tym personelem za strony podmiotów współpracujących z nami, bądź w przypadku, gdy kierujemy do Państwa lub kierujecie Państwo do nas korespondencję dotyczącą zawarcia lub realizacji takich umów, zleceń lub zamówień.
1.4. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest prawidłowe, bezpieczne oraz przejrzyste administrowanie danymi osobowymi osób korzystających z Serwisu. Mając to na uwadze w niniejszej Polityce Prywatności uwzględniliśmy informacje dotyczące sposobów gromadzenia oraz przetwarzania Państwa danych osobowych, jak też informacje dotyczące plików cookies.
1.5. Niniejsza Polityka została wprowadzona i udostępniona Państwu w oparciu o następujące przepisy:

a. art. 13 i art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenia ogólne o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie),
b. art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.


1.6. Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://www.bora-poland.eu. Pod adresem tym zamieszczane będą także jej późniejsze aktualizacje. Odesłanie do niniejszej Polityki w korespondencji mailowej należy rozumieć jako odesłanie do aktualnej wersji Polityki zamieszczonej w Serwisie.
1.7. Jeśli nie zastrzeżono inaczej, dane kontaktowe Administratora w Serwisie służą do przekazywania danych osobowych osób dorosłych.

2. Dane Administratora

2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Bora Poland sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, ul. Merloniego 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000252382, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, o kapitale zakładowym 2.100.000 zł, NIP 7251920925, REGON 100171106.
2.2. Mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z następujących danych kontaktowych:

a. pisemnie pod adresem: ul. Merloniego 3, 97-500 Radomsko,
b. mailowo pod adresem e-mail: info@bora-poland.eu
c. telefonicznie pod numerem: +48 44 738 19 06.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3.1. Jeśli korzystacie Państwo z naszego Serwisu, będziemy przetwarzać tylko te Państwa dane, które przekażecie nam Państwo bezpośrednio w związku z korzystaniem z Serwisu lub kontaktując się z nami przy użyciu naszych danych kontaktowych, a w razie potrzeby – także dane dostępne w publicznych rejestrach np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.
3.2. Jeśli skierujecie Państwo do nas, na adres wskazany na naszej stronie internetowej zapytanie, będziemy przetwarzać co najmniej Państwa adres i dane nadawcy takiej korespondencji (tradycyjnej lub e-mail).
3.3. Jeśli przetwarzamy Państwa dane w związku z zawieraniem lub realizacją umowy z nami lub z podmiotem, dla którego jesteśmy podwykonawcą czy też jesteście Państwo przedstawicielem lub osobami do kontaktu dla takiego podmiotu, będziemy przetwarzać także Państwa dane przekazane nam przez Państwa lub podmiot, na którego zlecenie działamy w związku z realizacją takiej umowy czy też ofertą jej zawarcia, w tym przykładowo dane do wzajemnych rozliczeń.
3.4. W zależności od tego jakie dane zostały nam przekazane możemy przetwarzać przykładowo następujące kategorie danych osobowych: firma osoby fizycznej, imię i nazwisko, adres siedziby, NIP lub PESEL, stanowisko, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny), nr rachunku bankowego.
3.5. Nie przewidujemy przetwarzania szczególnych kategorii Państwa danych osobowych np. informacji o zdrowiu. Przetwarzanie takich danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie w oparciu o Państwa uprzednią dobrowolną zgodę.
3.6. Przetwarzamy także Państwa tzw. techniczne dane tj. Państwa numer IP, dane i historię logowania, w tym typ wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki do łączenia się ze stroną Serwisu. Takie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do kontroli ruchu sieciowego, identyfikacji użytkownika oraz celów statystycznych.
3.7. Ponadto przetwarzamy także, w tym analizujemy, informacje zbierane przez tzw. pliki cookies, m.in. dotyczące odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Tego rodzaju dane mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu końcowym za pomocą anonimowego znacznika (identyfikującego Państwa urządzenie). Więcej informacji o plikach cookies zawarliśmy w pkt 7 Polityki Prywatności.
3.8. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na zasadach wynikających z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, w szczególności z zachowaniem następujących zasad wynikających z tego rozporządzenia:

a. zasadą przejrzystości, rzetelności i legalności oraz zasadą celowości, a więc Państwa dane będą gromadzone jedynie do określonych jednoznacznie i legalnych celów,
b. zasadą minimalizacji danych, a więc będziemy gromadzić jedynie takie Państwa dane, które będą adekwatne i ograniczone względem celów, dla których są przetwarzane,
c. zasadą prawidłowości danych, a więc będziemy przetwarzać Państwa prawidłowe dane i nie będziemy ich modyfikować w nieuprawniony sposób,
d. zasadą ograniczenia przechowywania danych, a więc będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres niezbędny dla celów, dla jakich dane są przetwarzane, w tym przez okresy wynikające z przepisów prawa,
e. zasadą integralności i poufności, a więc Państwa dane będą przetwarzane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa odpowiednich dla zapewnienia ich integralności, poufności i uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym,
f. zasadą rozliczalności.

3.9. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

a. Wypełniania obowiązków prawnych, w tym rachunkowych, podatkowych lub innych obowiązków ustawowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa),
b. Zawarcia umowy, realizacji umowy, zarządzania relacją i współpracą z Państwem przed i po zawarciu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia, tj. zawarcie i wykonanie umowy),
c. Kontaktu z Państwem w odpowiedzi na Państwa korespondencję lub kontakt telefoniczny, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, jak również realizacji umowy lub uzgodnienia oferty dotyczącej takiej umowy pomiędzy Państwem a innym podmiotem, w stosunku do którego jesteśmy podwykonawcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na odpowiedzi na Państwa zapytania czy kontaktowaniu się z Państwem w związku z realizowaną umową zawartą lub zawieraną przez Państwa lub Państwa pracodawcę, a realizowaną z naszym udziałem lub art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia tj. podjęcie działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy),
d. Zarządzania stroną internetową, jej statystykami, monitorowania poprawności jej działania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu),
e. Marketingu bezpośredniego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na kontakt w celach marketingowych w odniesieniu do oferty bądź usług własnych lub oferty bądź usług innych podmiotów z grupy kapitałowej Administratora w określonym kanale komunikacji bądź w związku z marketingiem bezpośrednim w formie tradycyjnej).

3.10. Strona może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Ochrona danych – wybrane metody stosowane przez Administratora

4.1. Administrator korzysta z ochrony w warstwie transmisji (nasz Serwis posiada certyfikat SSL, poczta elektroniczna, z której korzystamy jest szyfrowana).
4.2. Okresowo zmieniamy swoje hasła administracyjne.
4.3. Wysyłając pliki z dużą ilością danych osobowych lub danymi osobowymi innymi niż dane identyfikacyjne, korzystamy z metod kryptograficznych (np. hasłowanie plików).
4.4. W celu ochrony danych regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa i aktualizujemy oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

5. Przysługujące Państwu prawa

5.1. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (o którym mowa w pkt 3.8 Polityki Prywatności), w tym na cele marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgłoszenie sprzeciwu oznacza brak możliwości przetwarzania przez nas danych osobowych osoby, która wniosła sprzeciw od momentu, gdy sprzeciw zostanie wniesiony.
5.2. Ponadto przysługują Państwu także inne prawa określone w art. 15-22 RODO, w tym:

a. prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, w tym do uzyskania kopii tych danych, jak i do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach oraz jakich kategorii danych to dotyczy,
b. prawo do sprostowania nieprawidłowych danych i uzupełnienia danych niekompletnych,
c. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeśli taka zgoda była wyrażona),
f. prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

5.3. Wyżej wymienione prawa mogą Państwo realizować kierując do nas odpowiedni wniosek określający Państwa żądanie, korzystając z danych kontaktowych Administratora wskazanych w pkt 2.2 Polityki Prywatności.
5.4. Dodatkowo mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby uznali Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) bądź też skierować odpowiednie powództwo do właściwego sądu powszechnego.
5.5. Mogą Państwo także wnieść do nas reklamację w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych. Reklamacje można składać korzystając z danych kontaktowych Administratora wskazanych w pkt 2.2 Polityki Prywatności.
5.6. Jeśli zdecydujecie się Państwo skorzystać z przysługujących praw i skierujecie do nas wniosek w tej sprawie, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

6. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

6.1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze bądź z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:

a. firma hostingowa,
b. dostawcy usług IT, w tym dostawca systemu poczty elektronicznej, dostawcy infrastruktury informatycznej (w tym systemów księgowych, logistycznych, serwerów lub dysków sieciowych),
c. kurierzy,
d. operatorzy pocztowi,
e. ubezpieczyciele,
f. kancelarie prawne i windykatorzy,
g. banki,
h. organy publiczne,
i. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
j. spółki powiązane z Administratorem, w tym spółka włoska będąca spółką dominującą wobec Administratora i sprawującą nad Administratorem nadzór korporacyjny: BORA S.R.L., z siedzibą pod adresem Via dell'Industria, 3, Maiolati Spontini – Fraz. Moie, AN 60030 Włochy.

6.2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
6.3. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na kontakt w celach marketingowych w określonym kanale komunikacji wskazanym w treści danej zgody. Cofnięcie zgody powinno być skierowane na adres Administratora wskazany w pkt 2.2 Polityki.
6.4. Jeśli podstawą do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń, jednakże nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.
6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Państwem, w tym odpowiedzi na Państwa korespondencję, bądź zawarcia i wykonania umowy z Państwem.
6.6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i nie będą przekazywane przez Administratora poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6.7. Administrator nie stosuje procesów wykorzystujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

7. Polityka cookies i zmiana ustawień przeglądarki

7.1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies.
7.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
7.3. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
7.4. Nasza strona korzysta z następujących rodzajów cookies:

a. analityczne – ten rodzaj plików mierzy ilość wizyt i zbiera informacje o ruchu na naszej stronie internetowej,
b. funkcjonalne – te pliki kojarzą preferencje użytkowników, poprzez zapamiętywanie wyborów dokonywanych na stronach,
c. reklamowe - ten rodzaj ciasteczek dobiera wyświetlane reklamy do preferencji użytkownika, zapobiega też wyświetlaniu się ciągle tych samych reklam,
d. sesyjne - ten rodzaj cookies jest przechowywany w pamięci przeglądarki tylko do czasu jej zamknięcia i ma na celu utrzymanie sesji użytkownika strony, po czym są automatycznie usuwane. Ich wyłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie strony internetowej na urządzeniu użytkownika.

7.5. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Państwa, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność Państwa systemu bądź danych.
7.6. Informacje o zachowaniu użytkowników strony na stronie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania stroną przez Administratora.
7.7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkowników strony. Mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
7.8. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na Państwa urządzeniu wyrażają Państwo za pomocą ustawień Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
7.9. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki.
7.10. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
7.11. O tym, jak zarządzać cookies, dowiedzą się Państwo w ustawieniach Państwa przeglądarki lub na jej dedykowanej stronie internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies mogą też Państwo wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Państwo używacie i postępować zgodnie z instrukcjami dla tej przeglądarki:

a. Edge
b. Internet Explorer
c. Chrome
d. Safari
e. Firefox
f. Opera
g. Android
h. Safari (iOS)
i. Windows Phone

8. Postanowienia końcowe

8.1. Aby zapewnić prawidłowość przetwarzania Państwa danych osobowych, możemy od czasu do czasu zmienić niniejszą Politykę Prywatności, przy czym zawsze aktualna Polityka Prywatności dostępna jest na stronie: https://www.bora-poland.eu

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: lipiec 2021 r.